Rekrutacja firm w ramach projektu „Nauka i biznes to dobre połączenie”

Celem głównym projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw województwa małopolskiego oraz nawiązanie współpracy pomiędzy pracownikami nauki i biznesu poprzez realizację staży.

Czytaj więcej...

Projekt aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych

Zapraszamy do udziału w projekcie aktywizacji zawodowej, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, osoby chętne, które chciałyby podjąć pracę i utrzymać bądź uzyskać niezależność finansową.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ww. ustawy, zwanych dalej „podmiotami uprawnionymi”, na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłocicach dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu B zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.).

Czytaj więcej...

42 Sesja Rady Miejskiej

W dniu  6 listopada 2014 r.  o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Czytaj więcej...

Pomoc do osób pokrzywdzonych

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - Pamiętaj! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Czytaj więcej...