Informacja dla rolników

Zasady postępowania po wystąpieniu szkód w gospodarstwie rolnym.


 

Dom Kultury + Inicjatywy lokalne - skład Komisji

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Słomnikach uprzejmie informuje, iż w dniu 30 maja 2013r. zakończone zostały prace nad powołaniem Komisji, która wybierze do realizacji inicjatywy lokalne w dziedzinie kultury zgłoszone w Programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne.


 

W skład Komisji wchodzą: Ligia Jaszczewska- Gacek- animator Narodowego Centrum Kultury; Jacek Regucki- Przewodniczący Rady Programowej MGCK; Tomasz Ciałowicz- Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych, Anna Lepiarczyk- Zastępca Dyrektora ZSO w Słomnikach, Urszula Piwek- Dyrektor ZS im. S. Wyspiańskiego w Waganowicach, Adrian Sadowski- uczeń LO w Słomnikach (maturzysta), wolontariusz MGCK, Karina Dydlińska- uczennica Gimnazjum w Słomnikach; Anna Mędrala- Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Świt, Alicja Biczysko- dyrektor MGCK; Tomasz Durbas- kierownik hali sportowej; Joanna Antosz- animator kultury MGCK.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+

Badania GUS

Badania GUSUrząd Statystyczny w Krakowie informuje, że od 1 czerwca do 8 lipca 2013 r. na obszarze całego kraju zostaną przeprowadzone badania:

  • Badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR),
  • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-KSRA),
  • Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (AK-R).

Prowadzone badania są badaniami reprezentacyjnymi. Każde gospodarstwo rolne wylosowane do badania otrzyma list z informacją o badaniu.


Metody zbierania danych:

Formularz internetowy wypełniany samodzielnie przez użytkowania gospodarstwa rolnego od 1 do 9 czerwca. Wywiad telefoniczny prowadzony przez teleankieterów statystycznych od 10 czerwca do 8 lipca. Wywiad bezpośredni realizowany przez ankieterów statystycznych (pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie oraz ankieterów zewnętrznych) w miejscu zamieszkania użytkownika gospodarstwa rolnego od 10 czerwca do 8 lipca.

Szczegółowe informacje dotyczące badań ankietowych można uzyskać pod numerami telefonów: 12 6563345 w.18 oraz 12 3610119 lub pod numerem bezpłatnej infolinii 0800800800

Aby wyniki tych badań były wiarygodne i w pełni zaspokajały potrzeby informacyjne odbiorców zwracamy się do rolników, których gospodarstwa zostały wylosowane do badań, z prośbą o udzielenie informacji ankieterom. Państwa przychylność wobec ankieterów statystycznych, czas im poświęcony, zapewnią informacje niezbędne dla prowadzenia polityki rolnej państwa.

Wzory legitymacji, formularzy oraz wiele przydatnych informacji na temat prowadzonych przez statystykę badań ankietowych można znaleźć pod adresem: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2012/index.htm.

Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne

NCKPrzedstawiamy Państwu harmonogram działań programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Zapraszamy także do wypełnienia ankiety internetowej "Aktywne życie - Twój pomysł".


MGCK w Słomnikach

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+

Obwieszczenie

Burmistrz Gminy Słomniki działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)


zawiadamia, że w dniu 20.05.2013, z wniosku Pana Michała Kubeckiego, Instytut OZE Sp. z o.o., ul. Staszica 1/115, 25-008 Kielce działającego w imieniu Pana Krzysztofa Stachowskiego, wydana została decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej (MEW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przepławką dla ryb na terenie działek nr ewid. 2/3, 5, 346/2, 346/1, 347 przy istniejącym jazie piętrzącym wody rzeki Szreniawa w km 43+960 zlokalizowanym we wsi Czechy, gmina Słomniki Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Słomnikach , pok. Nr 37. II piętro w godzinach urzędowania.

RIiR 6220.06.2011