Wykonanie obsługi bankowej ZGKiM - WYBÓR OFERTY

Słomniki 24.06.2013

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Wykonanie bankowej obsługi budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach przy ul. Żeromskiego 2.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Bank Spółdzielczy w Słomnikach

ul. Żeromskiego 1A

32-090 Słomniki

 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca warunki  zawarte  w SIWZ, najkorzystniejsza cenowo.

W związku z faktem iż w niniejszym postępowaniu złożono jedną ofertę umowa w sprawie zamówienia

może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę, która otrzymała następującą ilość punktów:

Nr

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium Cena ..100.

Razem

Dodatkowe informacje

1

Bank Spółdzielczy w Słomnikach

ul. Żeromskiego 1A

32-090 Słomniki

 100,00

300,00

 Oferta wybrana

  1. 1.      Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty  .
  2. 2.      Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.