Przetarg na dzierżawę

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach ul. Żeromskiego ogłasza
II - gi ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres 1,5 roku części budynku magazynowego o metrażu 75 m2. oraz części placu o powierzchni 900m2 , znajdującego się na działce Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ulicy Żeromskiego 2 w Słomnikach z używalnością dróg dojazdowych jak stanowi załącznik ,(mapka sytuacyjno -wysokościowa).

Czytaj więcej...

Modernizacja hydroforni, zbiornika wody, ujęcia wody, w miejscowościach Lipna Wola oraz Zagaje Smrokowskie

Modernizacja hydroforni, zbiornika wody, ujęcia wody, w miejscowościach Lipna Wola oraz Zagaje Smrokowskie z podziałem na zadania;
Zadanie I: Modernizacja hydroforni, zbiornika wody, ujęcia wody, w miejscowości Lipna Wola
Zadanie II: Modernizacja hydroforni, zbiornika wody, ujęcia wody, w miejscowości Zagaje Smrokowskie

Czytaj więcej...

Przetarg na dzierżawę

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach ogłasza przetarg na dzierżawę

Czytaj więcej...

Zakup oleju napędowego ON dla pojazdów będących w dyspozycji ZGKiM Słomniki

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup oleju napędowego ON dla bezpośredniego tankowania na stacjach Wykonawcy pojazdów będących w dyspozycji ZGKiM Słomniki ul. Żeromskiego 2, o odpowiedniej jakości zgodnej z warunkami technicznymi i jakościowymi obowiązującymi na polskim rynku w ilości około 60 000 litrów w 2016 r.
1. Paliwa muszą spełniać obowiązującą Polską Normę dotyczącą jakości paliw oraz wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U . Nr 221 poz. 1441 z 2008 r. z poz zm).
2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r., Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)
3. W/w paliwa będą zakupywane sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego na zasadach tankowania do pojedynczych samochodów w stacjach paliw wybranego wykonawcy.
4. Zamawiający przedstawi wybranemu wykonawcy po podpisaniu umowy wykaz pojazdów przeznaczonych do tankowania. Niniejszy wykaz może ulec zmianie w ciągu roku 2016 o czym zamawiający powiadomi wykonawcę pisemnie.
5. Z przyczyn eksploatacyjnych i ekonomicznych stacja do tankowania nie może być oddalona od siedziby Zamawiającego na więcej niż 7 km.
6. Zakupy paliwa będą realizowane każdorazowo w siedzibie wybranego wykonawcy w formie bezgotówkowej.

Czytaj więcej...

Zakup wraz z dostawą gazu technicznego propan w butlach

Zakup wraz z dostawą gazu technicznego propan w butlach 10kg, gaz propan w butlach 33 kg, gaz propan w butlach 30 kg, gaz propan-butan w butlach 11kg, propan-butan w butlach FP 11kg, propan-butan w butlach turystycznych 2kg, propan-butan w butlach turystycznych 3kg - dla ZGKiM w Słomnikach ul. Żeromskiego 2.

Czytaj więcej...