Zakup oleju napędowego ON na 2014 rok - przetarg

Zakup oleju napędowego ON dla pojazdów będących w dyspozycji ZGKiM Słomniki ul. Żeromskiego 2.

 

Czytaj więcej...

Zakup samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 296598 - 2013 data 26.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Żeromskiego 2, 32-090 Słomniki, woj. małopolskie, tel. 012 3881043 lub 3881314, fax. 012 3881043.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2).
 • W ogłoszeniu jest: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie.
 • W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Przedmiot zamówienia jest dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich umowa nr 00012-6921-UM 0600015/12 z dnia 17.07.2012.

Budowa sieci wodociągowej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 256450 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Żeromskiego 2, 32-090 Słomniki, woj. małopolskie, tel. 012 3881043 lub 3881314, faks 012 3881043.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Orłów Górny, Prandocin Wysiołek, Ratajów Kleśnia..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: A. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Orłów Górny, Prandocin Wysiołek, Ratajów Kleśnia. Do zadań Wykonawcy należy: 1) Wykonanie sieci wodociągowej w poszczególnych miejscowościach zgodnie z dokumentacja projektową. 2) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej w formie cyfrowej dla możliwości naniesienia na mapy cyfrowe 3) Uwzględnienie w kosztach realizacji robót konieczność wykonania projektów tymczasowej organizacji ruchu oraz ich uzgodnień 4) Uwzględnienie w kosztach realizacji robót konieczność wykonania badań zagęszczenia gruntu wynikających z decyzji na zajętość pasa drogowego oraz opłat za zajęcie pasa drogowego 5) Uwzględnienie w kosztach realizacji robót konieczność wykonania ewentualnych dróg dojazdowych i ich demontażu po realizacji robót inżynieryjnych dla dowozu materiałów i urządzeń oraz odtworzeń terenu do stanu przed robotami. Zaleca się przeprowadzenie wizji terenowej przed przetargiem. Jednocześnie przed realizacją robót w terenie, Wykonawca jest zobligowany przed rozpoczęciem prac, do wykonania dokumentacji fotograficznej pasa robót budowlano-montażowych i transportowych. 6) Przed realizacją poszczególnych etapów robót, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wykazu proponowanego do wbudowania materiału i urządzeń w celu akceptacji przedstawicielowi Wykonawcy. Przedmiot zamówienia: 1) będzie realizowany zgodnie projektem budowlanym zatwierdzonym decyzjami pozwolenia na budowę : a) decyzja Starosty Krakowskiego nr AB.V.1.61.2013 z dnia 18.01.2013r b) decyzja Starosty Krakowskiego nr AB.V.1.44.2013 z dnia 11.01.2013r. c) decyzja Starosty Krakowskiego nr AB.V. 1.8.2013 z dnia 02.01.2013r. 2) dokładnie opisuje dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, kosztorysy nakładcze. 3) Dokumentacja projektowa obejmuje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do zadań wykonawcy będzie należeć wykonanie sieci bez przyłączy zgodnie z załączonym przedmiarem robót. 4) W załączonej do specyfikacji Opinii Geotechnicznej Wykonawca winien opierać się tylko na części dotyczącej projektowanego wodociągu (Opinia zawiera również dane dotyczące kanalizacji projektowanej w Gminie Słomniki). Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów przetargowych. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń (równoważnych) pod warunkiem, że produkty równoważne posiadają parametry nie gorsze niż ujęte w SIWZ. Jeżeli w dokumentacji został ujęty produkt lub urządzenie danego Producentem Wykonawca składający ofertę może zastosować produkt lub urządzenie równoważne pod warunkiem że parametry jego nie będą gorsze niż parametry wskazanego w SIWZ produktu lub urządzenia. Potwierdzenie równoważności może nastąpić wyłącznie po przekazaniu dokumentów potwierdzających parametry techniczne materiałów/urządzeń/instalacji i zaakceptowaniu ich przez autora projektu/inspektora nadzoru. Uwaga- Zamawiający nie będzie rozstrzygał o równoważności zaproponowanego produktu urządzenia na etapie postepowania przetargowego. Przyjęcie przez zamawiającego produktu/ urządzenia równoważnego może nastąpić na etapie realizacji zadania po przekazaniu przez Wykonawcę kompletu dokumentów dotyczących proponowanego produktu/urządzenia. Jeśli produkt/urządzenie nie spełni wymogów równoważności Wykonawca zobowiązany będzie do zamontowania produktu/urządzenia wskazanego w SIWZ. Po zakończeniu realizacji inwestycji przedmiot umowy będzie stanowić majątek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach i będzie używany do świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. B. Zmiany umowy 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian do umowy w tym przedłużenia terminu realizacji zamówienia tylko w przypadku wystąpienia okoliczności, które nie wynikają z winy Wykonawcy. Zmiana terminu zakończenia realizacji może nastąpić tylko w przypadku jej akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu tylko w przypadku potwierdzenia wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy. 2. Zmiany treści i warunków umowy mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia: a) wady lub zmiany w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany, b) wykopalisk i prac archeologicznych, prac geologicznych lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada wykonawca, c) zawieszenia przez Zamawiającego wykonywania robót, d) zmian projektu w wyniku zmian przepisów prawa, e) siły wyższej, Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; f) rezygnacji z części robót przez Zamawiającego, wprowadzenie robót zamiennych, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, g) zmiany wartości umowy w sytuacji zmiany urzędowej stawki podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia. Zmiana taka może nastąpić od dnia wejścia w życie podpisanego aneksu do niniejszej umowy na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy. h) Zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego i) Zmiany konieczne do wprowadzenia w przypadku otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. j) Konieczności zmian w zakresie podwykonawstwa tj. zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, zmiany części zamówienia którą Wykonawca zamierzał zlecić podwykonawcom, konieczności wprowadzenia podwykonawcy w przypadku gdy Wykonawca oświadczył w ofercie iż wykona przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców lub nie wskazał że daną część zamierza zlecić podwykonawcom . W przypadku zmian w zakresie podwykonawstwa maja zastosowania zapisy § 5 i § 3 umowy 3. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia- podstawą do zmiany wynagrodzenia zawartej w umowie będzie zmiana dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a także innych dokumentów technicznych mających wpływ na prawidłową realizację przedmiotu umowy. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia- podstawą do zmiany wynagrodzenia zawartej w umowie będzie zmiana ilości lub rodzaju wykonanych robót zgodnie z kosztorysem powykonawczym. Wykonane roboty muszą wynikać z dokumentacji technicznej, a zmiana w stosunku do przedmiaru zawartego w kosztorysie ofertowym może wynikać jedynie ze wstępnego charakteru przedmiaru robót. 5. Każdorazowo wniosek o zmianę umowy składany przez Wykonawcę/ Zamawiającego musi wpłynąć do Zamawiającego/Wykonawcy w formie pisemnej. We wniosku o zmianę warunków umowy należy podać czego zmiana dotyczy, dlaczego jest konieczna oraz proponowany termin wprowadzenia zmiany. Zmiany do umowy muszą być wprowadzane aneksem w formie pisemnej po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego (Wykonawcę). C. Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 45.00.00.00-7 roboty budowlane 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody D. Wymagania stawiane Wykonawcy: Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. staranność przy realizacji zobowiązań umowy, ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialności za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. E. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom: Zgodnie z art. 36 ust 4 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcy. Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może się odbywać za aprobatą Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest do wykazania części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.13.00-8, 45.23.21.50-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FIRMA INŻYNIERYJNA SYSTEM BUD GRZEGORZ NOWAK, OSTRÓW 100, 32-112 KLIMONTÓW, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 487804,87 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 609797,16

 • Oferta z najniższą ceną: 609797,16 / Oferta z najwyższą ceną: 1370122,26

 • Waluta: PLN.

Zakup samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 272304 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Żeromskiego 2, 32-090 Słomniki, woj. małopolskie, tel. 012 3881043 lub 3881314, faks 012 3881043.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup fabrycznie nowego Samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym do transportu kontenerów na odpady komunalne..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego Samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym do transportu kontenerów na odpady komunalne oraz kontenery siatkowe (szt -3) wraz z dostawą na teren bazy zamawiającego. Przedmiot zamówienia winien spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów ciężarowych poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla samochodów ciężarowych, oraz być dopuszczony do obrotu na terenie rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem i posiadać świadectwo homologacji. A. Parametry samochodu ciężarowego; Podwozie samochodu ciężarowego fabrycznie nowe o DMC 16 - 18t. 1. Silnik wysokoprężny o mocy powyżej 220 KM i pojemności max 7,0 l, spełniający wymogi emisji spalin wg normy EURO 5 poprzez SCR, COMMON RAIL 2. Kabina dzienna, trzyosobowa, okno w tylnej ścianie kabiny 3. Środkowy fotel ze składanym oparciem, podłokietnikiem i biodrowym pasem bezpieczeństwa. 4. Klimatyzacja dachowa 5. Szyba przednia barwiona elektrycznie podgrzewana 6. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka główne 7. Szyby boczne sterowane elektrycznie 8. Światła przednie z kloszami odpornymi na uderzenia i zarysowania 9. Oświetlenie robocze na tylnej ścianie kabiny 10. Komputer pokładowy informujący m.in. o zużyciu paliwa, pracy PTO, ewentualnych usterkach - menu w j. polskim. 11. Radioodtwarzacz Cd, oraz radio CB 12. Pneumatycznie regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach. 13. Tylne zawieszenie mechaniczne - wzmocnione wyposażone w amortyzatory oraz stabilizator 14. Ogumienie 285-70R 19,5,koła - (przednie pojedyncze, tylne bliźniacze + koło zapasowe), 15. Blokada mechanizmu różnicowego 16. Wspomaganie układu kierowniczego 17. Dwuobwodowy układ hamulcowy, ABS, ASR 18. Rozstaw osi 3600 - 3800mm 19. Hamulce tarczowe, wentylowane na osi przedniej i tylnej 20. Belka sygnalizacyjna na dachu kabiny z napisem ZGKiM SŁOMNIKI (światło żółte ostrzegawcze) 21. Regulator prędkości (tempomat) 22. Zabezpieczenie typu immobilaiser 23. Akustyczny sygnalizator biegu wstecznego z możliwością rozłączenia 24. Filtr powietrza z wlotem na dachu kabiny 25. Pojazd musi być przystosowany do pracy w temperaturach spadających poniżej -18 stopni Celsjusza 26. Przedmiot zamówienia objęty gwarancją minimum 12 miesięcy na cały pojazd oraz 24 miesiące na układ napędowy 27. Przystawka odbioru mocy z fabrycznym sterowaniem i oprogramowaniem przeznaczona do pracy ciągłej 28. Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego o pojemności minimum 200 litrów z zamykanym na kluczyk korkiem wlewu 29. Rura wydechowa skierowana do góry 30. Zderzak stalowy 31. Kolor kabiny fabryczny - Niebieski. Zamawiający nie dopuszcza przemalowania kabiny z innego koloru na niebieski. 32. Skrzynia na narzędzia, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, fabryczny komplet kluczy 33. Zbiornik AdBlue nie większy niż 27 l 34. Skrzynia biegów , 6 - biegowa manualna 35. Ręczny wyłącznik prądu na ramie podwozia 36. Rok produkcji nie starszy niż 2012 B) Parametry urządzenia hakowego 1. Udźwig urządzenia minimum 8 000 kg 2. Wysokość oka zaczepowego 1 200 mm 3. Teleskopowane ramię główne, długość teleskopowania maksymalnie 800 mm 4. Długość obsługiwanych kontenerów 3 400 do 4 500 mm (typ obsługiwanych kontenerów KP7,KP10) 5. Długość robocza urządzenia 3 800 mm 6. Szerokość szyn 1 030 mm 7. Sterowanie funkcjami urządzenia na zewnątrz pojazdu przy ramie - po lewej stronie 8. Elektryczne sterowanie funkcjami urządzenia z kabiny kierowcy 9. Hydrauliczna blokada kontenera z świetlną sygnalizacją w kabinie kierowcy 10. Bezwładnościowe zabezpieczenie oka zaczepowego urządzenia hakowego 11. Regulowany docisk ślizgów bocznych 12. Zabezpieczenie przed omyłkowymi operacjami 13. Pompa hydrauliczna tłoczkowa 14. Możliwość uruchomienia urządzenia w trybie awaryjnym w przypadku awarii zasilania elektrycznego - zachowana ciągłość pracy 15. Hydrauliczne sterowanie z zewnątrz kabiny 16. Masa własna urządzenia hakowego do 1000 kg 17. Rozdzielacz hydrauliczny bez elektrozaworów Hydrocontrol z dodatkowymi wyprowadzeniami 18. Max Ciśnienie robocze - minimum 290 bar ze względu na umożliwienie podłączenia urządzeń, których ciśnienie robocze tego wymaga. 19. Wyprowadzenie szybko-złączy do napędu odbiornika wysokociśnieniowego 20. Serwis 24 h z dojazdem do Zamawiającego 21. Katalog części zamiennych 22. Znak CE 23. Certyfikat spełnienia norm TUV 24. Urządzenie przystosowane do montażu na każdym typie podwozia, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi ok. 12.000 do 18.000 kg 25. Rama wywrotu - odkładanie kontenera oraz wysypywanie zawartości kontenera 26. Ramię główne z przesuwem teleskopowym hydraulicznym. 27. Oko zaczepowe urządzenia hakowego wykonane z materiału o niskiej ścieralności 28. Oko zaczepowe urządzenia hakowego z blokadą bezwładnościową 29. Dodatkowe rolki przesuwu kontenera umiejscowione na ramie urządzenia hakowego zmniejszające opór toczenia kontenera podczas przesuwu po ramie zabudowy 30. Sworznie mocujące elementy urządzenia hakowego wykonane z materiału bardzo wysokiej jakości,(min. 15 230, 1100-1200 MPa) 31. Dwa siłowniki centralne z chromowanymi tłoczyskami oraz siłownik przesuwu urządzenia hakowego wykonane wg najwyższych standardów jakości. 32. Urządzenie hakowe wykonane wg normy DIN 30722 umożliwiające przekładanie kontenera na przyczepę 33. Funkcja szybkiego ruchu, do odkładania pustego pojemnika oraz funkcja miękkiego opadania kontenera 34. Wszystkie elementy układu elektrycznego zabezpieczone przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych 35. Rolki główne prowadzące kontener - stal kuta. C). Kontenery siatkowe na odpady typ KP - 3 sztuki - standard wykonania jak dla typowego kontenera KP-10 - ściany boczne siatkowe - dno kontenera z blachy pełnej - cześć górna kontenera zabudowana, z otworami wrzutowymi - blacha pełna - kolorystyka do uzgodnienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.45.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma WANICKI Sp. z o.o. ul. Myślenicka 19 32-031 Mogilany, ul. Myślenicka 19, 32-031 Mogilany, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 268292,68 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 259750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 259750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 259750,00

 • Waluta: PLN.

Budowa sieci wodociągowej - WYBÓR OFERTY

 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Orłów Górny, Prandocin Wysiołek, Ratajów Kleśnia.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:


Firma Inżynieryjna System Bud
Grzegorz Nowak
Ostrów 100, 32-112 Klimontów


Uzasadnienie wyboru: oferta  spełniająca warunki  zawarte  w SIWZ, najkorzystniejsza cenowo.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaje wysłane faksem w związku z czym umowa w sprawie zamówienia zostanie podpisana nie wcześniej niż 02.07.2013 r. zgodnie z art.94 Pzp.


W prowadzonym postępowaniu  złożono 4 oferty, które otrzymały następującą ilość punktów:

Nr

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium Cena ..100.

Razem

Dodatkowe informacje

1

Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD
Stanisław Boguta Spółka Jawna
Nieznanowice 50
32 – 420 Gdów

44,50

133,5

-

2

Zakład Remontowo- Budowlany
Piotr Tłuszcz
ul. Krakowska 48 A
32-090 Słomniki

67,70

203,1

-

3

Firma Handlowo-Usługowa
Marek Kruczek
Cieniawa 109
33-333 Ptaszkowa

86,42

259,26

-

4

Firma Inżynieryjna System Bud
Grzegorz Nowak
Ostrów 100, 32-112 Klimontów

100

300

Oferta Wybrana


2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie zostały odrzucone żadne ofertY.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

Czytaj więcej...