Dzierżawa części budynku magazynowego - WYBÓR OFERTY

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 19.03.2013 r na dzierżawę na okres 3-ch lat części budynku magazynowego o metrażu 75m2 oraz części placu o powierzchni 900m2 znajdującego się na działce Zakładu przy ul. Żeromskiego 2 w Słomnikach z używalnością dróg dojazdowych, przetarg wygrał:

 

YOMNIX" Michał Janicki Spółka Jawna

ul. Stefana Żeromskiego 1 E

32-090 Słomniki

 

Za kwotę czynszu: 2 200 zł netto + VAT 23% = 2706 zł.

Dzierżawa części budynku magazynowego - OGŁOSZENIE

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach ul. Żeromskiego 2

OGŁASZA

I - szy ustny przetarg nieograniczony

 

na dzierżawę na okres 3-ch lat części budynku magazynowego o metrażu 75 m2. oraz części placu o powierzchni 900m2 ,znajdującego się na działce Zakładu przy ulicy Żeromskiego 2 w Słomnikach z używalnością dróg dojazdowych jak stanowi załącznik ,(mapka sytuacyjno-wysokościowa).

Dzierżawa części budynku magazynowego jak i placu przeznaczona jest tylko i wyłącznie pod magazynowanie, materiałów ogólnobudowlanych, wyrobów, urządzeń, części. Wszelkie usprawnienia związane z dzierżawą, Dzierżawca zobowiązany jest do poinformowania Wydzierżawiającego pisemnie a za zgodą Wydzierżawiającego wykonać na koszt własny bez odliczeń, umorzeń z tytułu poniesionych kosztów. Cena wywoławcza czynszu miesięcznego ryczałtem na całość dzierżawy wynosi 2.000,00 zł plus podatek VAT w wysokości 23%. Cena postąpienia 200,00 zł.

W wyniku inflacji może raz w roku nastąpić aktualizacja czynszu dzierżawy. Przetarg odbędzie się w dniu 19.03.2013 r o godzinie 10.°° w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach ul. Żeromskiego 2. Wadium w wysokości 1.200,00 zł

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zakładu w Banku Spółdzielczym w Słomnikach nr. 36861400010000000013970010 do dnia 18.03.2013 do godziny 13.°° Wpłata wadium dokonywana przelewem winna być na koncie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach w dniu 18.03.2013 do godziny 13.°°. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wypłacone wadium będzie zwrócone do dnia 24.03.2013 r. Szczegółowych informacji w sprawie dzierżawy udziela Dział Remontów i Eksploatacji Budynków tel. 12/3881043 wew 2.

Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się bez usprawiedliwienia w Zakładzie w terminie 21 dni od zakończenia przetargu i uchyli się od zawarcia umowy organizator przetargu może odstąpić od umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W uzasadnionych wypadkach Dyrektor ZGKiM może odwołać przetarg.

Słomniki 04.03. 2013 r.

 

Załącznik:

mapka sytuacyjno-wysokościowa (JPG)
mapka sytuacyjno-wysokościowa (PDF)