Władze

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, organami administracji samorządowej naszej gminy są:

  • Rada Miejska w Słomnikach - władza uchwałodawcza i kontrolna
  • Burmistrz Gminy Słomniki – władza wykonawcza

Do zadań rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań. Stałe komisje Rady Miejskiej w Słomnikach:

  • Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Rodziny, Spraw Społecznych i Legislacji
  • Komisja Budżetowo-Gospodarcza
  • Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji
  • Komisja Rewizyjna
  • Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska


Burmistrz to jednoosobowy organ wykonawczy gminy. Burmistrz jest również kierownikiem Urządu Miejskiego w Słomnikach. Z mocy ustawy jest też kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Ustawodawca jako pierwsze wymienia formy demokracji bezpośredniej, do których według ustawy zaliczyć można konsultacje z mieszkańcami, referendum gminne, wybory, zebranie wiejskie, a w miastach, na zasadzie wyjątku, ogólne zebrania mieszkańców osiedla.

Rada Miejska w Słomnikach

Rada Miejska w Słomnikach jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych. Rada Miejska rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należących do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada Miejska obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy. Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje.

Skład Rady Miejskiej w Słomnikach kadencji 2010-2014

Lp. Imię i nazwisko radnego Komitet wyborczy Funkcja
1. Mirosław Dziedzic KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Zastępca Przewodniczącego
2. Elżbieta Fraś KWW PAWŁA KNAFLA  
3. Bożena Furgalska KWW PAWŁA KNAFLA  
4. Daniel Gach KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  
5. Maria Jagła KWW PAWŁA KNAFLA  
6. Jolanta Jamborska KWW AKTYWNA GMINA  
7. Janusz Janicki KWW NASZA GMINA WSPÓLNA SPRAWA  
8. Władysław Janik KWW UCZCIWOŚĆ SPRAWIEDLIWOŚĆ  
9. Marek Jędrychowski KWW PAWŁA KNAFLA  
10. Wiesław Molga KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE  
11. Grzegorz Płażek KWW PAWŁA KNAFLA  
12. Irena Podsiadło KWW PAWŁA KNAFLA Zastępca Przewodniczącego
13 Adam Przecherka KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE  
14. Ewa Warda-Kaszuba KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  
15. Piotr Wasik KWW PAWŁA KNAFLA Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach

Burmistrz

Paweł Knafel urodził się w 1964 roku w Słomnikach. Jest żonaty, ma jednego syna. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie na kierunku wychowanie techniczne. Wiele lat pracował jako nauczyciel fizyki, techniki, informatyki, matematyki i wf. W 1997 roku objął stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Waganowicach. W niedługim czasie zorganizował klasy integracyjne, w których dzieci zdrowe uczą się razem z dziećmi niepełnosprawnymi, a następnie utworzył gimnazjum integracyjne, przekształcając szkołę podstawową w Zespół Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego.

Paweł Knafel jest współtwórcą Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Słomniki. Był inicjatorem wielu działań, m.in. opracowania Strategii Rozwoju Gminy. Pełni funkcję wiceprezesa Miejsko-Gminnego Związku Sportowego Stowarzyszeń Kultury Fizycznej w Słomnikach.

Od 2006 jest Burmistrzem Gminy Słomniki. W czasie pierwszej kadencji przeprowadził wiele inwestycji, z których główne to: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa hali sportowej, kanalizacja Miłocic i ulicy Zagłoby. Zostało dokonanych wiele remontów dróg, modernizacja budynków szkolnych, sportowych, domu kultury, OSP i świetlic wiejskich. Mieszkańcy gminy docenili zmiany jakie nastąpiły w ciągu tych czterech lat i ponownie wybrali Pawła Knafla na stanowisko Burmistrza Gminy Słomniki, udzielając mu prawie 90 % poparcia. W wolnej chwili lubi rzeźbić, wędkować, wędrować po górach.