Regulamin

R E G U L A M I N

 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słomnikach

 

WYPOŻYCZALNIA

 

I. PRAWO KORZYSTANIA

 

 1. Biblioteka jest ogólnodostępna, a korzystanie z niej jest bezpłatne.
 2. Przy zapisie zgłaszający się powinien:

 

 • okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną;
 • cudzoziemcy – paszport i dokument poświadczający miejsce zamieszkania;
 • wypełnić kartę zapisu, zawierającą oświadczenie zgody na wykorzystywanie przez Bibliotekę danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek i innych materiałów bibliotecznych;
 • zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu.

3. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu jest dowód osobisty jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.
4. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie nazwiska, miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
5. Czytelnik przychodzący do Wypożyczalni z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie, torbę lub teczkę w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
6. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków. Dla komfortu pracy wszystkich czytelników prosi się o zachowanie ciszy i wyłączenie telefonów komórkowych.

II. WYPOŻYCZANIE

 

 1. Czytelnik wypożycza książki i inne materiały biblioteczne osobiście.
 2. Wypożyczyć można jednorazowo 3 woluminy na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. Więcej – za zgodą bibliotekarza. Po upływie 1 miesiąca istnieje możliwość prolongaty.
 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
 4. Bibliotekarz może wyznaczyć krótszy termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur szkolnych, literatura popularnonaukowa, podręczniki).
 5. Na prośbę Czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.
 6. W razie braku książki, Czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę Czytelnika Biblioteka sprowadza, w miarę możliwości, książki z innych bibliotek. Koszty wypożyczeń międzybibliotecznych pokrywa Czytelnik.
 7. Inne materiały biblioteczne (CD, VCD, DVD) wypożyczyć można na okres nie dłuższy niż 1 tydzień.
 8. Z wydawnictw informacyjnych oraz szczególnie cennych korzysta się wyłącznie na miejscu.

 

III. KAUCJE

 1. Biblioteka może pobrać kaucję wpisową w wysokości 20 zł w przypadku, gdy czytelnik nie jest stałym mieszkańcem, nie pracuje, nie uczy się na terenie obsługiwanym przez Bibliotekę.
 2. Biblioteka może pobrać kaucję za materiały szczególnie cenne dla biblioteki. Wysokość kaucji ustala bibliotekarz, w zależności od rynkowej wartości materiału.
 3. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję, winien poinformować o tym Bibliotekę trzy dni przed terminem wycofania.
 4. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni przez Czytelnika, kaucje nieodebrane przechodzą na dochody Biblioteki.

 

IV. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

 

 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek i innych materiałów bibliotecznych będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia odpowiada Czytelnik.
 3. W razie zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia materiału bibliotecznego Czytelnik jest zobowiązany do jego odkupienia. Jeżeli to niemożliwe, Czytelnik zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości dwukrotnej aktualnej ceny rynkowej zagubionego, bądź zniszczonego materiału.
 4. Za zgodą bibliotekarza Czytelnik może, zamiast zagubionego lub zniszczonego materiału, przekazać inny tej samej wartości – jeżeli będzie dla Biblioteki użyteczny.
 5. Wszystkie wpłaty są ewidencjonowane.

V. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony regulaminem Biblioteka może pobierać opłaty w kwocie 1,00 zł za każdy zaczynający się tydzień po terminie zwrotu.
 2. Za przetrzymywanie innych materiałów bibliotecznych (CD, VCD, DVD) ponad termin określony regulaminem Biblioteka może pobierać opłatę w wysokości 4,00 zł za każdy zaczynający się tydzień po terminie zwrotu.
 3. Każde upomnienie zobowiązuje Czytelnika do uiszczenia opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych.
 4. Corocznie w maju Biblioteka nie pobiera kar za przetrzymanie książki.
 5. Jeżeli Czytelnik, mimo upomnień wysłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

CZYTELNIA

 

 1. Z Czytelni mogą korzystać wszyscy.
 2. Korzystanie jest bezpłatne.
 3. Po wpisaniu do zeszytu odwiedzin imienia i nazwiska Czytelnik zajmuje miejsce wskazane przez bibliotekarza.
 4. W Czytelni można korzystać ze zbiorów czytelni oraz innych zbiorów Biblioteki, a także materiałów własnych.
 5. Zbiorów Czytelni nie wypożycza się do domu.
 6. Za zniszczenie lub uszkodzenie wypożyczonych materiałów Użytkownik płaci odszkodowanie w wysokości ustalonej przez bibliotekarza w zależności od stopnia uszkodzenia wartości użytkowej.
 7. Na kopiowanie materiałów Czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.
 8. Dla komfortu pracy wszystkich Czytelników prosi się o zachowanie ciszy i wyłączenie telefonów komórkowych.

 

 

CZYTELNIA KOMPUTEROWA

 

 1. Prawo do bezpłatnego korzystania mają wszyscy Czytelnicy zobowiązujący się do przestrzegania regulaminu.
 2. Stanowiska komputerowe służą, zgodnie z charakterem Biblioteki, do celów informacyjnych i edukacyjnych.
 3. Czas korzystania z komputera bezpłatnie w danym dniu wynosi pół godziny. Za każdą następną godzinę pobiera się opłatę w wysokości 2,00 zł (o ile nie będzie osób czekających na dostęp do komputera).
 4. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba.
 5. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.
 6. Czytelnikowi zabrania się instalowania programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach oraz wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu.
 7. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.
 8. Za spowodowane zniszczenia materiałów lub aparatury Użytkownik ponosi koszty w wysokości, która umożliwi naprawienie szkód lub odtworzenie materiałów.
 9. Dyskietki przynoszone przez Czytelnika będą formatowane.
 10. Opłatom podlegają:

 

 • drukowanie 1strony tekstu A4 (czarno-białej) - 0,30 zł,
 • drukowanie dwustronnie tekstu A4 (czarno-białej) - 0,60 zł,
 • drukowanie 1 strony tekstu z elementami grafiki A 4 (czarno-białej) – 0,50 zł,
 • drukowanie 1 strony grafiki A4 (czarno-białej) - 1,00 zł,
 • ksero 1 strony A4 – 0,25 zł.

11. Wszystkie wpłaty są ewidencjonowane.
12. Dla komfortu pracy wszystkich Czytelników prosi się o zachowanie ciszy i wyłączenie telefonów komórkowych.

 

PRZEPISY KOŃCOWE

Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrektor Biblioteki.
Skargi, wnioski i uwagi można zgłaszać w formie ustnej lub pisemnej Dyrektorowi Biblioteki lub kierownikom filii.
Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania Biblioteki. Od takiej decyzji przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2009 roku.