Statut

S T A T U T

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁOMNIKACH

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Miejska Biblioteka Publiczna w Słomnikach, zwana dalej “Biblioteką”, działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r., Nr 85, poz. 539) - z późn. zm.,

2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123) - z późn. zm.,

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591) - z późn. zm.,

4. Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą administracyjną (Dz.U. z 1998 r., Nr 106, poz. 668, art. 130),

5. Ustawy z dnia 23 lutego 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U. z 2000 r., Nr 12, poz.136, art. 29),

6. niniejszego Statutu.

§ 2

1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której Organizatorem jest Gmina Słomniki.

2. Siedziba Biblioteki mieści się w Słomnikach, a obszarem jej działania jest teren Gminy Słomniki.

§ 3

1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki Organizator powierza Burmistrzowi Gminy Słomniki, który współdziała w wykonywaniu zadań z tym związanych z Radą Miejską na zasadach określonych w aktach prawnych wskazanych w § 1.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawują i pomocy fachowej udzielają :

2.1. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.

2.2. powiatowa biblioteka publiczna dla powiatu krakowskiego ziemskiego.

§ 4

1. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora.

2. Biblioteka używa pieczęci podłużnej, zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu, adres, regon i NIP.

§ 5

Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

 

§ 6

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

§ 7

Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy:

1. gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

2. wytwarzanie materiałów informacyjnych,

3. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,

4. prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych,

5. popularyzacja książki , informacji, wiedzy i czytelnictwa,

6. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami, stowarzyszeniami i towarzystwami - w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

7. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§ 8

Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska.

III. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ

 

§ 9

Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Miejskiej. Burmistrz dokonuje wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektora.

§ 10

1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.

2. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin, związani z działalnością Biblioteki.

3. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.

§ 11

1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określone w stosownym Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki (Dz. U. z 1999 roku, Nr 41, poz. 419 z późn. zm.) w sprawie wymagań kwalifikacyjnych, uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji.

2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są na podstawie odrębnych przepisów.

§ 12

1. Biblioteka może prowadzić: wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci i punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych

2. Biblioteka prowadzi filie biblioteczne w Kacicach, Niedźwiedziu i Prandocinie.

3. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez dyrektora Biblioteki.

§ 13

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

§ 14

Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

 

§ 15

Biblioteka jest finansowana ze środków Organizatora, z dochodów własnych oraz z innych źródeł.

§ 16

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

§ 17

Biblioteka może pobierać opłaty za:

1. usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne i wypożyczenia międzybiblioteczne,

2. wypożyczanie materiałów audiowizualnych,

3. niezwrócone w terminie materiały biblioteczne,

4. uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych,

5. wydruki dokumentów elektronicznych,

6. w formie kaucji zwrotnej – za wypożyczone materiały biblioteczne – w sytuacjach określonych regulaminem.

Wysokość opłat, o których mowa w pkt. 1-5 nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.

§ 18

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez Organizatora.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 19

Zmiany w statucie Biblioteki mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 20

Statut wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.