Budowa linii napowietrznej - przetarg

Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej w m.Wesoła.

Czytaj więcej...

Udzielenie kredytu - przetarg

Udzielenie kredytu w kwocie 2.830.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz zbilansowania zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu Gminy Słomniki w 2013 roku

Czytaj więcej...

Zakup samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 296598 - 2013 data 26.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Żeromskiego 2, 32-090 Słomniki, woj. małopolskie, tel. 012 3881043 lub 3881314, fax. 012 3881043.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2).
  • W ogłoszeniu jest: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie.
  • W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Przedmiot zamówienia jest dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich umowa nr 00012-6921-UM 0600015/12 z dnia 17.07.2012.

Budowa sieci wodociągowej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 256450 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Żeromskiego 2, 32-090 Słomniki, woj. małopolskie, tel. 012 3881043 lub 3881314, faks 012 3881043.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Orłów Górny, Prandocin Wysiołek, Ratajów Kleśnia..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: A. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Orłów Górny, Prandocin Wysiołek, Ratajów Kleśnia. Do zadań Wykonawcy należy: 1) Wykonanie sieci wodociągowej w poszczególnych miejscowościach zgodnie z dokumentacja projektową. 2) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej w formie cyfrowej dla możliwości naniesienia na mapy cyfrowe 3) Uwzględnienie w kosztach realizacji robót konieczność wykonania projektów tymczasowej organizacji ruchu oraz ich uzgodnień 4) Uwzględnienie w kosztach realizacji robót konieczność wykonania badań zagęszczenia gruntu wynikających z decyzji na zajętość pasa drogowego oraz opłat za zajęcie pasa drogowego 5) Uwzględnienie w kosztach realizacji robót konieczność wykonania ewentualnych dróg dojazdowych i ich demontażu po realizacji robót inżynieryjnych dla dowozu materiałów i urządzeń oraz odtworzeń terenu do stanu przed robotami. Zaleca się przeprowadzenie wizji terenowej przed przetargiem. Jednocześnie przed realizacją robót w terenie, Wykonawca jest zobligowany przed rozpoczęciem prac, do wykonania dokumentacji fotograficznej pasa robót budowlano-montażowych i transportowych. 6) Przed realizacją poszczególnych etapów robót, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wykazu proponowanego do wbudowania materiału i urządzeń w celu akceptacji przedstawicielowi Wykonawcy. Przedmiot zamówienia: 1) będzie realizowany zgodnie projektem budowlanym zatwierdzonym decyzjami pozwolenia na budowę : a) decyzja Starosty Krakowskiego nr AB.V.1.61.2013 z dnia 18.01.2013r b) decyzja Starosty Krakowskiego nr AB.V.1.44.2013 z dnia 11.01.2013r. c) decyzja Starosty Krakowskiego nr AB.V. 1.8.2013 z dnia 02.01.2013r. 2) dokładnie opisuje dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, kosztorysy nakładcze. 3) Dokumentacja projektowa obejmuje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do zadań wykonawcy będzie należeć wykonanie sieci bez przyłączy zgodnie z załączonym przedmiarem robót. 4) W załączonej do specyfikacji Opinii Geotechnicznej Wykonawca winien opierać się tylko na części dotyczącej projektowanego wodociągu (Opinia zawiera również dane dotyczące kanalizacji projektowanej w Gminie Słomniki). Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów przetargowych. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń (równoważnych) pod warunkiem, że produkty równoważne posiadają parametry nie gorsze niż ujęte w SIWZ. Jeżeli w dokumentacji został ujęty produkt lub urządzenie danego Producentem Wykonawca składający ofertę może zastosować produkt lub urządzenie równoważne pod warunkiem że parametry jego nie będą gorsze niż parametry wskazanego w SIWZ produktu lub urządzenia. Potwierdzenie równoważności może nastąpić wyłącznie po przekazaniu dokumentów potwierdzających parametry techniczne materiałów/urządzeń/instalacji i zaakceptowaniu ich przez autora projektu/inspektora nadzoru. Uwaga- Zamawiający nie będzie rozstrzygał o równoważności zaproponowanego produktu urządzenia na etapie postepowania przetargowego. Przyjęcie przez zamawiającego produktu/ urządzenia równoważnego może nastąpić na etapie realizacji zadania po przekazaniu przez Wykonawcę kompletu dokumentów dotyczących proponowanego produktu/urządzenia. Jeśli produkt/urządzenie nie spełni wymogów równoważności Wykonawca zobowiązany będzie do zamontowania produktu/urządzenia wskazanego w SIWZ. Po zakończeniu realizacji inwestycji przedmiot umowy będzie stanowić majątek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach i będzie używany do świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. B. Zmiany umowy 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian do umowy w tym przedłużenia terminu realizacji zamówienia tylko w przypadku wystąpienia okoliczności, które nie wynikają z winy Wykonawcy. Zmiana terminu zakończenia realizacji może nastąpić tylko w przypadku jej akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu tylko w przypadku potwierdzenia wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy. 2. Zmiany treści i warunków umowy mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia: a) wady lub zmiany w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany, b) wykopalisk i prac archeologicznych, prac geologicznych lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada wykonawca, c) zawieszenia przez Zamawiającego wykonywania robót, d) zmian projektu w wyniku zmian przepisów prawa, e) siły wyższej, Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; f) rezygnacji z części robót przez Zamawiającego, wprowadzenie robót zamiennych, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, g) zmiany wartości umowy w sytuacji zmiany urzędowej stawki podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia. Zmiana taka może nastąpić od dnia wejścia w życie podpisanego aneksu do niniejszej umowy na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy. h) Zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego i) Zmiany konieczne do wprowadzenia w przypadku otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. j) Konieczności zmian w zakresie podwykonawstwa tj. zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, zmiany części zamówienia którą Wykonawca zamierzał zlecić podwykonawcom, konieczności wprowadzenia podwykonawcy w przypadku gdy Wykonawca oświadczył w ofercie iż wykona przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców lub nie wskazał że daną część zamierza zlecić podwykonawcom . W przypadku zmian w zakresie podwykonawstwa maja zastosowania zapisy § 5 i § 3 umowy 3. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia- podstawą do zmiany wynagrodzenia zawartej w umowie będzie zmiana dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a także innych dokumentów technicznych mających wpływ na prawidłową realizację przedmiotu umowy. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia- podstawą do zmiany wynagrodzenia zawartej w umowie będzie zmiana ilości lub rodzaju wykonanych robót zgodnie z kosztorysem powykonawczym. Wykonane roboty muszą wynikać z dokumentacji technicznej, a zmiana w stosunku do przedmiaru zawartego w kosztorysie ofertowym może wynikać jedynie ze wstępnego charakteru przedmiaru robót. 5. Każdorazowo wniosek o zmianę umowy składany przez Wykonawcę/ Zamawiającego musi wpłynąć do Zamawiającego/Wykonawcy w formie pisemnej. We wniosku o zmianę warunków umowy należy podać czego zmiana dotyczy, dlaczego jest konieczna oraz proponowany termin wprowadzenia zmiany. Zmiany do umowy muszą być wprowadzane aneksem w formie pisemnej po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego (Wykonawcę). C. Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 45.00.00.00-7 roboty budowlane 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody D. Wymagania stawiane Wykonawcy: Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. staranność przy realizacji zobowiązań umowy, ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialności za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. E. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom: Zgodnie z art. 36 ust 4 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcy. Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może się odbywać za aprobatą Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest do wykazania części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.13.00-8, 45.23.21.50-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • FIRMA INŻYNIERYJNA SYSTEM BUD GRZEGORZ NOWAK, OSTRÓW 100, 32-112 KLIMONTÓW, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 487804,87 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 609797,16

  • Oferta z najniższą ceną: 609797,16 / Oferta z najwyższą ceną: 1370122,26

  • Waluta: PLN.

Wykonanie instalacji co z kotłownią - przetarg

Wykonanie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, instalacji gazowej oraz robót towarzyszących w budynku komunalnym przy ulicy Kościuszki 26 w Słomnikach.

Czytaj więcej...