Sprzedaż nieruchomości - wynik przetargu

W dniu 12. lipca 2013r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach został przeprowadzony ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 74/2

Zakup samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym - OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Żeromskiego 2, 32-090 Słomniki, woj. małopolskie, tel. 012 3881043 lub 3881314, faks 012 3881043.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup fabrycznie nowego Samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym do transportu kontenerów na odpady komunalne..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego Samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym do transportu kontenerów na odpady komunalne oraz kontenery siatkowe (szt -3) wraz z dostawą na teren bazy zamawiającego. Przedmiot zamówienia winien spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów ciężarowych poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla samochodów ciężarowych, oraz być dopuszczony do obrotu na terenie rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem i posiadać świadectwo homologacji. A. Parametry samochodu ciężarowego; Podwozie samochodu ciężarowego fabrycznie nowe o DMC 16 - 18t. 1. Silnik wysokoprężny o mocy powyżej 220 KM i pojemności max 7,0 l, spełniający wymogi emisji spalin wg normy EURO 5 poprzez SCR, COMMON RAIL 2. Kabina dzienna, trzyosobowa, okno w tylnej ścianie kabiny 3. Środkowy fotel ze składanym oparciem, podłokietnikiem i biodrowym pasem bezpieczeństwa. 4. Klimatyzacja dachowa 5. Szyba przednia barwiona elektrycznie podgrzewana 6. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka główne 7. Szyby boczne sterowane elektrycznie 8. Światła przednie z kloszami odpornymi na uderzenia i zarysowania 9. Oświetlenie robocze na tylnej ścianie kabiny 10. Komputer pokładowy informujący m.in. o zużyciu paliwa, pracy PTO, ewentualnych usterkach - menu w j. polskim. 11. Radioodtwarzacz Cd, oraz radio CB 12. Pneumatycznie regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach. 13. Tylne zawieszenie mechaniczne - wzmocnione wyposażone w amortyzatory oraz stabilizator 14. Ogumienie 285-70R 19,5,koła - (przednie pojedyncze, tylne bliźniacze + koło zapasowe), 15. Blokada mechanizmu różnicowego 16. Wspomaganie układu kierowniczego 17. Dwuobwodowy układ hamulcowy, ABS, ASR 18. Rozstaw osi 3600 - 3800mm 19. Hamulce tarczowe, wentylowane na osi przedniej i tylnej 20. Belka sygnalizacyjna na dachu kabiny z napisem ZGKiM SŁOMNIKI (światło żółte ostrzegawcze) 21. Regulator prędkości (tempomat) 22. Zabezpieczenie typu immobilaiser 23. Akustyczny sygnalizator biegu wstecznego z możliwością rozłączenia 24. Filtr powietrza z wlotem na dachu kabiny 25. Pojazd musi być przystosowany do pracy w temperaturach spadających poniżej -18 stopni Celsjusza 26. Przedmiot zamówienia objęty gwarancją minimum 12 miesięcy na cały pojazd oraz 24 miesiące na układ napędowy 27. Przystawka odbioru mocy z fabrycznym sterowaniem i oprogramowaniem przeznaczona do pracy ciągłej 28. Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego o pojemności minimum 200 litrów z zamykanym na kluczyk korkiem wlewu 29. Rura wydechowa skierowana do góry 30. Zderzak stalowy 31. Kolor kabiny fabryczny - Niebieski. Zamawiający nie dopuszcza przemalowania kabiny z innego koloru na niebieski. 32. Skrzynia na narzędzia, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, fabryczny komplet kluczy 33. Zbiornik AdBlue nie większy niż 27 l 34. Skrzynia biegów , 6 - biegowa manualna 35. Ręczny wyłącznik prądu na ramie podwozia 36. Rok produkcji nie starszy niż 2012 B) Parametry urządzenia hakowego 1. Udźwig urządzenia minimum 8 000 kg 2. Wysokość oka zaczepowego 1 200 mm 3. Teleskopowane ramię główne, długość teleskopowania maksymalnie 800 mm 4. Długość obsługiwanych kontenerów 3 400 do 4 500 mm (typ obsługiwanych kontenerów KP7,KP10) 5. Długość robocza urządzenia 3 800 mm 6. Szerokość szyn 1 030 mm 7. Sterowanie funkcjami urządzenia na zewnątrz pojazdu przy ramie - po lewej stronie 8. Elektryczne sterowanie funkcjami urządzenia z kabiny kierowcy 9. Hydrauliczna blokada kontenera z świetlną sygnalizacją w kabinie kierowcy 10. Bezwładnościowe zabezpieczenie oka zaczepowego urządzenia hakowego 11. Regulowany docisk ślizgów bocznych 12. Zabezpieczenie przed omyłkowymi operacjami 13. Pompa hydrauliczna tłoczkowa 14. Możliwość uruchomienia urządzenia w trybie awaryjnym w przypadku awarii zasilania elektrycznego - zachowana ciągłość pracy 15. Hydrauliczne sterowanie z zewnątrz kabiny 16. Masa własna urządzenia hakowego do 1000 kg 17. Rozdzielacz hydrauliczny bez elektrozaworów Hydrocontrol z dodatkowymi wyprowadzeniami 18. Max Ciśnienie robocze - minimum 290 bar ze względu na umożliwienie podłączenia urządzeń, których ciśnienie robocze tego wymaga. 19. Wyprowadzenie szybko-złączy do napędu odbiornika wysokociśnieniowego 20. Serwis 24 h z dojazdem do Zamawiającego 21. Katalog części zamiennych 22. Znak CE 23. Certyfikat spełnienia norm TUV 24. Urządzenie przystosowane do montażu na każdym typie podwozia, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi ok. 12.000 do 18.000 kg 25. Rama wywrotu - odkładanie kontenera oraz wysypywanie zawartości kontenera 26. Ramię główne z przesuwem teleskopowym hydraulicznym. 27. Oko zaczepowe urządzenia hakowego wykonane z materiału o niskiej ścieralności 28. Oko zaczepowe urządzenia hakowego z blokadą bezwładnościową 29. Dodatkowe rolki przesuwu kontenera umiejscowione na ramie urządzenia hakowego zmniejszające opór toczenia kontenera podczas przesuwu po ramie zabudowy 30. Sworznie mocujące elementy urządzenia hakowego wykonane z materiału bardzo wysokiej jakości,(min. 15 230, 1100-1200 MPa) 31. Dwa siłowniki centralne z chromowanymi tłoczyskami oraz siłownik przesuwu urządzenia hakowego wykonane wg najwyższych standardów jakości. 32. Urządzenie hakowe wykonane wg normy DIN 30722 umożliwiające przekładanie kontenera na przyczepę 33. Funkcja szybkiego ruchu, do odkładania pustego pojemnika oraz funkcja miękkiego opadania kontenera 34. Wszystkie elementy układu elektrycznego zabezpieczone przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych 35. Rolki główne prowadzące kontener - stal kuta. C). Kontenery siatkowe na odpady typ KP - 3 sztuki - standard wykonania jak dla typowego kontenera KP-10 - ściany boczne siatkowe - dno kontenera z blachy pełnej - cześć górna kontenera zabudowana, z otworami wrzutowymi - blacha pełna - kolorystyka do uzgodnienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.45.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2.Ustala się wadium w wysokości: 3.000,00 zł, słownie: trzy tysiące złotych 00/100 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: przelew na konto zamawiającego BS Słomniki Nr konta; 36 8614 0001 0000 0000 1397 0010 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie (przed upływem terminu składania ofert) znajdzie się na koncie Zamawiającego - data uznania rachunku Zamawiającego (zaleca się przelew najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień składania ofert z uwagi na operacje bankowe). Wpłacając wadium w formie przelewu w tytule należy wpisać wadium na przetarg nieograniczony Zakup fabrycznie nowego Samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym do transportu kontenerów na odpady komunalne - oraz podać nazwę Wykonawcy składającego ofertę 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 104,poz.1158 z p.zm.) sposób przekazania wadium w formie dokumentów: oryginał należy złożyć w Kasie ZGKiM w Słomnikach 32-090 Słomniki ul. Żeromskiego 2, kopię należy dołączyć do oferty 4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 6. W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu..

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków dotyczących: a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania takich uprawnień, Zamawiający uzna, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • b. posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, na podstawie Oświadczenia że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym i technicznym niezbędnym do wykonania zadania oraz że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, na podstawie Oświadczenia że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym i technicznym niezbędnym do wykonania zadania oraz że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • d. sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie Oświadczenia że Wykonawca znajduje się sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do wykonania zadania. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania zmian. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian do umowy w tym przedłużenia terminu realizacji zamówienia tylko w przypadku wystąpienia okoliczności, które nie wynikają z winy Wykonawcy. Zmiana terminu zakończenia realizacji może nastąpić tylko w przypadku jej akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu tylko w przypadku potwierdzenia wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy. 3. Zmiany treści i warunków umowy mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia: a) Zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego b) siły wyższej, Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; c) zmian cenowych wynikających z uregulowań prawnych podatku, akcyzy. Sprzedający zobowiązany jest jednak do udokumentowania zmiany podając podstawę, zmiany wartości umowy w sytuacji zmiany urzędowej stawki podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia. Zmiana taka może nastąpić od dnia wejścia w życie podpisanego aneksu do niniejszej umowy na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy. 4. Każdorazowo wniosek o zmianę umowy składany przez Wykonawcę/ Zamawiającego musi wpłynąć do Zamawiającego/Wykonawcy w formie pisemnej przed planowanym wprowadzeniem zmian. We wniosku o zmianę warunków umowy należy podać czego zmiana dotyczy, dlaczego jest konieczna oraz proponowany termin wprowadzenia zmiany 5. Zmiany do umowy muszą być wprowadzane aneksem w formie pisemnej po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego/Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgkim.slomniki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Słomniki ulica Żeromskiego 2 kod 32-090 Słomniki Strona www.zgkim.slomniki.pl Godziny urzędowania poniedziałek -piątek 7:00 - 15:00.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.07.2013 godzina 11:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Słomniki ulica Żeromskiego 2 kod 32-090 Słomniki dziennik podawczy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

1. SIWZ

2. Załączniki (zip)

3. Zbiorcze zestawienie ofert

Czytaj więcej...

Budowa kanalizacji - przetarg

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Januszowice, Prandocin Wysiołek, Słomniki

Dokumentacja projektowa przebudowy drogi - przetarg

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy części drogi gminnej nr 601761K oraz części drogi powiatowej nr 2162K w miejscowościach Prandocin Iły i Wężerów.